Přínos pro autory

Jak zjistím, zda je moje dílo zařazeno do Seznamu děl nedostupných na trhu a je zpřístupňováno Národní digitální knihovnou – DNNT?

Národní knihovna ČR na základě ustanovení § 97f autorského zákona vede seznam děl na trhu nedostupných. V praktické rovině jde o zdroj, kde se uvádějí jak návrhy na zařazení díla do Seznamu DNNT, tak – po 6 měsících, během kterých se přes ověřování v příslušných zdrojích nezjistí, že se dílo v obchodních sítích (kromě antikvárního trhu) nabízí – záznamy o dílech, jež získala status díla na trhu nedostupného. Kolektivní správce rovněž uvědomí nositele práv, s nimiž má dohodu o zastupování, že se zavádí tento nový způsob užití. Národní knihovna ČR zajistí zveřejnění informace o tomto programu v médiích.

Označená díla se dají po přihlášení interaktivně prohlížet v službě NDK dle nové fazety, veřejné, neveřejné a „DNNT“, případně kombinovat s dalšími fazetami.

Národní knihovna ČR zpřístupnila novou webovou aplikaci Seznam děl nedostupných na trhu, která umožňuje snadné vyhledávání i komunikaci autorů s knihovnou o postavení svých děl. Aplikace je dostupná na této webové adrese: https://sdnnt.nkp.cz.

Mohu získat nějakou odměnu za zpřístupnění svých děl v Národní digitální knihovně – DNNT?

Rozšířený způsob zpřístupňování digitalizovaných děl může být přínosem pro obě strany – pro veřejnost i pro autory, resp. jejich dědice.

Za zpřístupňování na základě licence DNNT obdrží nositel práv (autor či jeho dědicové) odměnu. Národní knihovna ČR bude kolektivním správcům předávat údaje o dílech, která budou na základě poskytnutých licencí užita, a ti budou celkovou částku na odměnu, již prostřednictvím Národní knihovny ČR obdrží ze státního rozpočtu, rozúčtovávat jednotlivým nositelům práv, kteří se u nich přihlásí. V rámci mechanismu rozšířené kolektivní správy není rozhodující, zda nositel práv uzavřel s kolektivním správcem – DILIA pro slovesná díla, OOA-S pro díla výtvarná všeho druhu – dohodu o zastoupení. Bude postačovat, pokud se u kolektivního správce jako autor konkrétních děl, případně jako skutečný dědic autorských práv k nim přihlásí.

Jakou částku může autor získat?

Národní knihovna ČR vyplatí kolektivním správcům DILIA a OOA-S každý rok paušální částku včetně DPH, která vyplývá ze schváleného sazebníku odměn. Její rozdělení je závislé na rozúčtovacím řádu kolektivního správce. Níže uvedené částky jsou bez DPH:

20192020202120222023
Roční odměna v Kč10 500 00021 609 05022 927 20225 181 53827 435 873
Z toho podíl DILIA8 505 00017 503 33118 571 03420 397 04522 223 057
Z toho podíl OOA-S1 995 0004 105 7204 356 1684 784 4925 212 816

Kde se mohu o svou odměnu přihlásit?

O způsobu a možnostech získání odměny za užití svých děl získá autor či držitel, resp. nositel autorských práv informace u kolektivních správců DILIA a OOA-S.

Mohu sám navrhnout svá díla do Seznamu děl nedostupných na trhu?

Návrhy do Seznamu může podávat autor nebo jiný nositel práv (nakladatel, dědic apod.), dále kolektivní správce a knihovna. K tomu je možné využít novou webovou aplikaci Národní knihovny ČR.

Mohu zakázat zpřístupňování svého díla?

Zásada, že autorovi příslušejí specifická autorská práva k jeho dílu, je po staletí přijatou součástí většiny právních řádů. Autor rozhoduje, zda a jak své dílo užije nebo k jakému užití díla někým jiným poskytne užívací oprávnění (licenci). Součástí uvedeného práva autora je právo na odměnu za užití díla.

Nedílnou součástí mechanismu rozšířené kolektivní správy obecně – a také konkrétní úpravy užití DNNT – je nárok autora (nositele práv) vyloučit takovéto užití svého díla (tzv. opt-out). Toto své rozhodnutí nemusí nijak zdůvodňovat, jeho základní kvalifikací pro takový krok je, že je nositelem práv k danému dílu. Musí jen Národní knihovnu ČR písemně vyzvat k vyřazení svého díla z SDNNT, nebo k tomu pověřit kolektivního správce, a to DILIA pro slovesná díla, OOA-S pro díla výtvarná všeho druhu K tomu je možné využít novou webovou aplikaci Národní knihovny ČR.

Mohu knihovně zakázat digitalizaci svých děl?

V zásadě to je ve vztahu ke zpřístupňování v rámci NDK-DNNT možné tehdy, pokud dílo ještě nebylo digitalizováno na základě zákonného oprávnění.

Do Národní digitální knihovny jsou však zpravidla zařazována díla, která již digitalizována byla, a to na základě oprávnění digitalizovat díla, která jsou obsažena v knihovním fondu konkrétní knihovny, nebo pro archivní a konzervační účely, jež je obsaženo v autorském zákonu [§ 37, . 1 písm. a) a písm. c) Aut.z.]. Na druhé straně ale autorský zákon limituje zpřístupnění takto pořízených digitálních kopií.

Na jakém základě byla uzavřena licenční smlouva na zpřístupnění digitalizovaných děl?

Oprávnění kolektivních správců uzavřít ke zpřístupňování DNNT licenční smlouvu bylo zakotveno do autorského zákona v roce 2017. Zákonné ustanovení umožňuje poskytnout licenci na zpřístupňování DNNT široké veřejnosti na Internetu prostřednictvím knihoven. Následně kolektivní správci DILIA a OOA-S uzavřeli s Národní knihovnou ČR licenční smlouvy, které umožňují zobrazení digitalizovaných knih a periodik na terminálech v prostorách knihoven a také v chráněném přístupu pro registrovaného čtenáře knihovny i z domova či odjinud. Uzavřené licenční smlouvy neumožňují zhotovení tiskových nebo digitálních kopií uživatelem. První smlouva byla uzavřena na období let 2019 až 2023. V současné době je uzavřena nová smlouva na období let 2024 až 2026.

Využití principu „rozšířené kolektivní správy“ umožňuje užití díla (případně též souvisejícího výkonu umělce – souhrnně „předmětů ochrany“, jak je to známo zejména u audiovizuálních děl), aniž by bylo nezbytně nutné každé užití mnohdy složitě projednávat, současně však aby bylo zajištěno, že držitel, resp. nositel autorských práv obdrží náležitou odměnu.

Myšlenka využít takový postup v zájmu zajištění široké přístupnosti děl, která již nejsou dostupná, resp. opatřitelná na běžném trhu, ale obsahují svědectví o historickém, myšlenkovém a sociálním vývoji společnosti, se rodila v diskusích v prostředí evropských grémií v druhé polovině prvního desetiletí našeho milénia. V první řadě jako reakce na tehdy nové aktivity společnosti Google s motivací zajistit viditelnost evropské kultury v globálních sítích. Podrobněji o vyjednávání smluv.

Národní knihovna České republiky, 27. 12. 2023