Seznam děl nedostupných na trhu

Co jsou to díla nedostupná na trhu ?

„Díla nedostupná na trhu“ (zkráceně „DNNT“) se určují podle autorského zákona (§ 97f Aut.z.). V tomto smyslu jsou díly nedostupnými na trhu:

  • díla slovesná vydaná na území ČR, včetně děl do nich vložených nebo začleněných nebo tvořících jejich nedílnou součást (tedy ilustrací apod.) od jejichž vydání uplynulo dvacet let v případě monografických děl, nebo deset let v případě periodik, a
  • pro která byl autorem (nositelem práv), knihovnou nebo kolektivním správcem podán návrh na zařazení do seznamu děl nedostupných na trhu uveřejněného na webu Národní knihovny, a
  • jejichž užití není zjevně předmětem prodejních nebo licenčních podmínek, které vylučují možnost označit je za nedostupná na trhu (například možnost zakoupení e-knihy), a
  • která nebylo možno v druhově shodném nebo obdobném vyjádření (tj. včetně dalšího, a to i změněného nebo elektronického vydání) ve lhůtě 6 měsíců od podání návrhu, při vynaložení přiměřeného úsilí a za obvyklých podmínek opatřit za úplatu v běžné obchodní síti, a
  • která byla na tomto základě Národní knihovnou zařazena do seznamu děl nedostupných na trhu,
  • přičemž autor (nositel práv) nebo nakladatel nevyzval Národní knihovnu ČR k vyřazení svého díla ať z návrhů nebo ze seznamu děl nedostupných na trhu.

Co Seznam děl nedostupných na trhu (SDNNT) obsahuje a kde ho najít?

Seznam děl nedostupných na trhu (zkráceně SDNNT) obsahuje seznam monografií a periodik vydaných na území ČR a nedostupných na knižním trhu s výjimkou antikvariátů. Počet děl v seznamu se může snižovat (ze seznamu jsou odebírána díla volná a díla, která vyšla v novějším vydání nebo jejichž vyřazení vyžádal nositel práv) i zvyšovat (do seznamu jsou jedenkrát za půl roku přidávány další tituly, které byly knihovnami navrženy na zařazení a prošly půlročním vystavením v Návrhu na zařazení do SDNNT). Zařazení díla do SDNNT umožňuje veřejně zpřístupňovat jeho digitální kopii. Publikace vydané do roku 2003 je možné zpřístupnit na dálku, pokud nositel práv nepožádal o jejich vyřazení či pokud nakladatel na základě memoranda uzavřeného s NK ČR nevyužil možnost omezit zpřístupnění pouze na terminál.

Národní knihovna ČR zpřístupnila webovou aplikaci Seznam děl nedostupných na trhu, která umožňuje snadné vyhledávání i komunikaci autorů s knihovnou o postavení svých děl. Aplikace je dostupná na této webové adrese: https://sdnnt.nkp.cz.

Návrh na zařazení do Seznamu děl nedostupných na trhu

Národní knihovna v spolupráci s dalšími knihovnami může podávat návrhy na rozšíření seznamu. Tyto seznamy procházejí kontrolou oproti nově vydané produkci a posléze jsou na půl roku vystaveny k vyjádření nositelům práv, kteří mají možnost žádat o vyřazení z návrhu. Aktuální verzi návrhu vystavila Národní knihovna ČR dne 1. 1. 2024. Návrhy na zařazení do SDNNT jsou vždy po uplynutí půlroční lhůty, pokud o jejich vyřazení nositel práv nepožádal, převedena do SDNNT. (Poznámka: Počet záznamů v návrhu se průběžně mění, díla jsou vyřazována na základě automatizovaných kontrol oproti distributorům a na základě výzev nositelů práv.)

Jak navrhovat díla na zařazení do Seznamu děl nedostupných na trhu?

Návrhy do Seznamu může podávat autor nebo jiný nositel práv (nakladatel, dědic apod.), dále kolektivní správce a knihovna. K tomu je možné využít novou webovou aplikaci Národní knihovny ČR.

Jak požadovat vyřazení díla ze SDNNT, případně Návrhu na zařazení do SDNNT?

Nedílnou součástí mechanismu rozšířené kolektivní správy obecně – a také konkrétní úpravy užití DNNT – je nárok autora (nositele práv) vyloučit takovéto užití svého díla (tzv. opt-out). Toto své rozhodnutí nemusí nijak zdůvodňovat, jeho základní kvalifikací pro takový krok je, že je nositelem práv k danému dílu. Musí jen Národní knihovnu ČR písemně vyzvat k vyřazení svého díla ze SDNNT, nebo k tomu pověřit kolektivního správce.

Pokud také nakladatel zjistí, že v návrhu na zařazení do SDNNT je uvedeno dílo, které stále má k distribuci na skladě nebo které vydal nebo zpřístupňuje jako e-knihu, sdělí to Národní knihovně ČR.

K oběma sdělením je možné využít novou webovou aplikaci Národní knihovny ČR.

Národní knihovna České republiky, 2 .1. 2024