Seznam děl nedostupných na trhu

Co jsou to díla nedostupná na trhu ?

„Díla nedostupná na trhu“ (zkráceně „DNNT“) se určují podle autorského zákona (§ 97f Aut.z.). V tomto smyslu jsou díly nedostupnými na trhu:

 • díla slovesná vydaná na území ČR, včetně děl do nich vložených nebo začleněných nebo tvořících jejich nedílnou součást (tedy ilustrací apod.),
 • pro která byl autorem (nositelem práv), knihovnou nebo kolektivním správcem podán návrh na zařazení do seznamu děl nedostupných na trhu uveřejněného na webu Národní knihovny, a
 • jejichž užití není zjevně předmětem prodejních nebo licenčních podmínek, které vylučují možnost označit je za nedostupná na trhu (například možnost zakoupení e-knihy), a
 • která nebylo možno v druhově shodném nebo obdobném vyjádření (tj. včetně dalšího, a to i změněného nebo elektronického vydání) ve lhůtě 6 měsíců od podání návrhu, při vynaložení přiměřeného úsilí a za obvyklých podmínek opatřit za úplatu v běžné obchodní síti, a
 • která byla na tomto základě Národní knihovnou zařazena do seznamu děl nedostupných na trhu,
 • přičemž autor (nositel práv) nevyzval Národní knihovnu ČR k vyřazení svého díla ať z návrhů nebo ze seznamu děl nedostupných na trhu.

Co Seznam děl nedostupných na trhu (SDNNT) obsahuje a kde ho najít?

Seznam k 1. 2. 2022 obsahuje celkem 489 001 monografii s vydáním do roku 2007 a 33 841 titulů seriálů – jejich vydání do roku 2011. Data vydání jsou dána u periodik autorským zákonem (alespoň 10 let od vydání), u monografií jsou dána i rozmezím licenční smlouvy uzavřené mezi NK ČR a DILIA.

Seznam děl nedostupných na trhu (zkráceně SDNNT) obsahuje seznam monografií a periodik vydaných na území ČR a nedostupných na knižním trhu s výjimkou antikvariátů. Počet děl v seznamu se může snižovat (ze seznamu jsou odebírána díla volná a díla, která vyšla v novějším vydání nebo jejichž vyřazení vyžádal nositel práv) i zvyšovat (do seznamu jsou jedenkrát za půl roku přidávány další tituly, které byly knihovnami navrženy na zařazení a prošly půlročním vystavením v Návrhu na zařazení do SDNNT). Zařazení díla do SDNNT umožňuje veřejně zpřístupňovat jeho digitální kopii. Publikace vydané do roku 2000 je možné zpřístupnit na dálku, pokud nakladatel na základě memoranda uzavřeného s Národní knihovnou ČR nevyužil možnost omezit zpřístupnění publikace ze své produkce pouze na terminál knihovny.

V současnosti je SDNNT spravován jako jedna z databází knihovního systému Aleph, z níž je rovněž generována statická tabulka ve formátu CSV. Národní knihovna připravuje novou aplikaci, která umožní snadné vyhledávání i komunikaci autorů s knihovnou o postavení svých děl.

Návrh na zařazení do Seznamu děl nedostupných na trhu

Národní knihovna v spolupráci s dalšími knihovnami může podávat návrhy na rozšíření seznamu. Tyto seznamy procházejí kontrolou oproti nově vydané produkci a posléze jsou na půl roku vystaveny k vyjádření nositelům práv, kteří mají možnost žádat o vyřazení z návrhu. Aktuální verzi návrhu vystavila Národní knihovna ČR ČR dne 1. 2. 2022. Tento návrh je interaktivně dostupný na této adrese, statická tabulka ve formátu CSV je zde. Návrhy na zařazení do SDNNT jsou vystavovány vždy 1. srpna a 1. února, po uplynutí půl roku jsou díla, o jejichž vyřazení nositel práv nepožádal, převedena do SDNNT. (Poznámka: Aktuálně, k 1. 2. 2022, návrh na zařazení do SDNNT obsahuje 62 476 monografií a 739 seriálů.)

Jak navrhovat díla na zařazení do Seznamu děl nedostupných na trhu?

Návrhy do Seznamu může podávat autor nebo jiný nositel práv (nakladatel, dědic apod.), dále kolektivní správce a knihovna. K tomu může využít prozatímní databázi SDNNT, kde se navrhovatel zaregistruje – odkaz Registrace, případně formulář, anebo pro instituce hromadný formulář, který je třeba odeslat v elektronické podobě na adresu elektronické pošty dnnt-seznam@nkp.cz, nebo v listinné podobě na adresu:

 • Národní knihovna České republiky
 • Mariánské náměstí 190/5
 • 110 00 Praha 1

Zásilku v obou podobách označte, prosím, „Seznam DNNT – Návrh – JménoNavrhovatele – Autor / Nakladatel / Knihovna“.

Jak požadovat vyřazení díla ze SDNNT, případně Návrhu na zařazení do SDNNT?

Nedílnou součástí mechanismu rozšířené kolektivní správy obecně – a také konkrétní úpravy užití DNNT – je nárok autora (nositele práv) vyloučit takovéto užití svého díla (tzv. opt-out). Toto své rozhodnutí nemusí nijak zdůvodňovat, jeho základní kvalifikací pro takový krok je, že je nositelem práv k danému dílu. Musí jen Národní knihovnu ČR písemně vyzvat k vyřazení svého díla ze SDNNT, nebo k tomu pověřit kolektivního správce.

Pokud také nakladatel zjistí, že v návrhu na zařazení do SDNNT je uvedeno dílo, které stále má k distribuci na skladě nebo které vydal nebo zpřístupňuje jako e-knihu, sdělí to Národní knihovně ČR.

K oběma sdělením může využít databázi SDNNT, kde se navrhovatel zaregistruje – odkaz Registrace, případně formulář, který je třeba odeslat v elektronické podobě na adresu elektronické pošty dnnt-seznam@nkp.cz, nebo v listinné podobě na adresu:

 • Národní knihovna České republiky
 • Mariánské náměstí 190/5
 • 110 00 Praha 1

Zásilku v obou podobách označte, prosím, „Seznam DNNT – Vyřazení – JménoNavrhovatele – Autor / Nakladatel“.

Formulář lze v souladu s memorandem přijatým Národní knihovnou ČR a Svazem českých knihkupců a nakladatelů použít i pro odeslání požadavku na omezení vzdáleného přístupu ke knižním publikacím nakladatele vydaným v letech 2001-2007. V tom případě se do kolonky Vztah k dílu uvede: Nakladatel vyřazuje dle memoranda.

Pokyny pro používání prozatímní databáze Seznam děl nedostupných na trhu

Aplikace: se nachází zde

 1. Pokud budete chtít využít databázi k odesílání návrhů na zařazení či výzev k vyřazení, vyplňte registrační formulář na této adrese – odkaz Registrace – a vyčkejte na zaslání hesla. Bez registrace je možné pouze prohlížení databáze.
 2. Na hlavní obrazovce je v rámečku uveden název databáze Seznam děl nedostupných na trhu; pokud chcete vyhledávat v návrzích či vyřazených dílech, použijte příslušné tlačítko, název v rámečku se změní.
 3. V databázích je možné vyhledávat i prohlížet rejstříky, záznamy je možné označovat a prostřednictvím tlačítek Návrhy na zařazení do seznamu či Výzva k vyřazení ze seznamu realizovat požadované kroky. O odeslání požadavků budete informováni prostřednictvím emailové adresy, kterou jste použili při registraci.
 4. Podrobněji viz nápověda systému

Dotazy odesílejte na adresu dnnt-seznam@nkp.cz

Národní knihovna České republiky, 8. 2. 2022