Zapojení do systému DNNT

Národní digitální knihovna – DNNT

Obsah

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky, a to knižních vydání až do roku 2003 včetně (periodika – vydaná alespoň před 10 lety, aktuálně tedy vydání do roku 2013 včetně). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických. Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). Služba NDK-DNNT je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S.

Služby

Možnost čtení plného textu dokumentu pro individuální uživatele prostřednictvím vzdáleného přístupu: U knižních publikací je omezena na vydání do roku 2003 včetně. Periodika jsou dostupná vždy s odstupem alespoň 10 let od vydání, aktuálně tedy do roku 2013 včetně. Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK – DNNT s Národní knihovnou ČR.

Možnost čtení plného textu dokumentu na terminálu v prostorách knihovny: V knihovně na místě samém jsou oproti vzdálenému přístupu dostupná i knižní vydání z let 1990 až 2002, která nejsou dostupná vzdáleným přístupem. Jedná se o cca 2 100 titulů knih. Knihovna musí zabránit zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k přerušení služby a případně sankcím za porušení autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK-DNNT s Národní knihovnou ČR.

Obě služby jsou uživateli i knihovně poskytovány bezplatně.

Podmínkou pro poskytování obou služeb je deklarování podmínek provozu a uzavření smlouvy o poskytování každé ze služeb s Národní knihovnou ČR.

Jaké jsou podmínky služby?

Službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu Národní knihovna ČR poskytne prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby, tj. jsou evidovány podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. Knihovna, která bude mít zájem svým uživatelům a návštěvníkům umožnit přístup ke službě zpřístupnění děl nedostupných na trhu, bude muset splnit několik podmínek:

 • Projevit o službu zájem, správně a úplně vyplnit vstupní formulář.
 • Uzavřít smlouvu s Národní knihovnou ČR o zpřístupnění služby.
 • Služby Národní digitální knihovna – DNNT může využívat pouze knihovna evidovaná podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb.
 • Služba NDK-DNNT může být poskytována jednotlivcům.
 • Národní knihovna ČR může při neorganickém využití služby přístup k ní zablokovat, nebo trvale vyřadit.
 • Obecné principy smlouvy uzavřené mezi Národní knihovnou ČR a knihovnou, která zamýšlí zajistit svým registrovaným uživatelům přístup ke službě zobrazení DNNT na terminálu knihovny:
  • Vyhradit pro služby zvláštní počítač, který bude určen pro zpřístupnění služby. Je možné využít existující terminály pro EIZ se zvýšenou ochranou proti kopírování poskytovaného obsahu. Prostřednictvím tohoto terminálu se mohou ke službě přihlásit i uživatelé registrovaní v jiných knihovnách, které nabízejí službu DNNT.
 • Obecné principy smlouvy o zpřístupnění služby individuálním registrovaným uživatelům prostřednictvím vzdáleného přístupu (tj. z místa mimo knihovnu):
  • Knihovna řádně vede evidenci svých ověřených uživatelů (registraci čtenářů) a zajišťuje její průběžnou aktualizaci. Možnosti:
   • Instituce je zapojena v České akademické federaci identit eduID.cz
   • Instituce plánuje zapojit se do federace eduID.cz prostřednictvím např. jejich hostované infrastruktury
   • Instituce je zapojena do eduID.cz prostřednictvím identitních služeb knihovny.cz
   • Knihovna při registraci využije zdarma identitních služeb Národní knihovny ČR prostřednictvím ID NDK.
  • Knihovna zajistí informovanost uživatelů o podmínkách poskytování služby NDK-DNNT, zejména o poskytnutí osobních údajů uživatelů a nakládání s nimi pro možnost přístupu k tomuto specifickému EIZ.
  • Knihovna poskytne součinnost v případě podloženého podezření na porušení pravidel ze strany uživatele, tj. poskytne příslušnému kolektivnímu správci nebo Policii ČR na jejich předchozí písemnou výzvu relevantní osobní údaje o uživateli.

Etapizace zapojování knihoven do služby NDK-DNNT:

Službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu Národní knihovna ČR poskytuje prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby, tj. jsou evidovány podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb.

V současné době (leden 2024) zprostředkuje službu NDK-DNNT svým uživatelům více než 280 knihoven, zejména krajských, vysokoškolských, výzkumných, specializovaných a také větší knihovny provozované obcemi.

Průběžně jsou zapojovány dle zaslaných žádostí další knihovny; pokud nemají k dispozici pro identifikaci svých uživatelů systém eduID.cz, Jsou připojeny pomocí systému ID NDK.

Jak zapojit knihovnu do online služby NDK-DNNT?

Rozhodnutí o způsobu identifikace uživatelů

Knihovna zajímající se o zapojení zvolí požadovanou službu:

 • Online přístup pro své registrované čtenáře (tj. ze zařízení registrovaného čtenáře odkudkoli z území ČR). V tom případě knihovna správně, úplně a dle návodu v komentářích za účasti svého technika vyplní podle toho, zda je, nebo není členkou eduID.cz, případně jaké kategorie (zda je účastna samostatně, hostovaně nebo via knihovny.cz), jeden z formulářů:
 • Odešle vyplněný formulář na adresu dnnt-registrace@nkp.cz
 • Při zapojování může volitelně přidat i variantu s terminálovým přístupem. Přístup z terminálů v knihovně (tj. na místě samém) je:
  • Terminálový přístup prostřednictvím statické veřejné IP adresy (IP adresu smí využívat jenom terminály vyznačující se ochranou EIZ)
  • Přístup z terminálů v knihovně (tj. na místě samém) ve variantě Ověřování s použitím klienta, bude k dispozici později (připravenost bude oznámena zde). Po oznámení připravenosti Národní knihovny ČR k poskytování této varianty služby knihovna správně a úplně vyplní formulář a odešle ho na stejnou adresu dnnt-registrace@nkp.cz. Podmínkou pro zapojení je rovněž odeslání formuláře pro online přístup, pokud jej knihovna již nevyužívá.

Procesní postup zapojení knihoven s identitami eduID.cz nebo zapojených v Knihovny.cz

 • Národní knihovna ČR vyhodnotí údaje uvedené v zaslaném formuláři, případně si vyžádá doplnění a formulář akceptuje.
 • Národní knihovna ČR následně pošle knihovně připravenou smlouvu podepsanou za Národní knihovnu ČR.
 • Knihovna podepíše smlouvu a její přílohu a odešle smlouvu včetně všech příloh zpět Národní knihovně ČR.
 • Proběhne předání technických informací nutných ke spuštění služby a otestování ze strany zapojené knihovny.
 • Pokud v průběhu provozu dojde ke změně takto poskytnutých údajů, knihovna bez zbytečného odkladu oznámí změnu Národní knihovně ČR prostřednictvím osoby označené jako Administrativní kontakt na adresu dnnt-registrace@nkp.cz.
 • Knihovna oznámí uživateli možnost využívání služby NDK-DNNT.

Procesní postup zapojení knihoven s Identitami NDK

 • Národní knihovna ČR vyhodnotí údaje uvedené v zaslaném formuláři, případně si vyžádá doplnění a formulář akceptuje.
 • Národní knihovna ČR následně pošle knihovně připravenou smlouvu podepsanou za Národní knihovnu ČR.
 • Knihovna podepíše smlouvu a její přílohu a odešle smlouvu včetně všech příloh zpět Národní knihovně ČR.
 • Proběhne předání technických informací nutných k spuštění služby a otestování ze strany zapojené knihovny.
 • Pokud v průběhu provozu dojde ke změně takto poskytnutých údajů, knihovna bez zbytečného odkladu oznámí změnu Národní knihovně ČR prostřednictvím osoby označené jako Administrativní kontakt na adresu dnnt-registrace@nkp.cz.
 • NK dodá knihovně informační balíček pro následující kroky.
 • Knihovna informuje své uživatele o možnosti využívat službu NDK-DNNT. V této souvislosti jim sdělí podmínky služby a získá od nich souhlas k zapojení do služby včetně souhlasu s nakládáním s osobními údaji (e-mail).
 • Knihovna souhlasy uživatelů archivuje (připojí je k registraci uživatele; uchovává je po dobu kalendářního roku následujícího po ukončení registrace čtenáře).
 • V případě nově registrovaných uživatelů je možné získat souhlas při registraci, například zahrnutím určitých formulací do knihovního řádu.
 • Knihovna oznámí uživateli možnost využívání služby NDK-DNNT.
 • Knihovna při každé změně (denně) aktualizuje identity uživatelů oprávněných užívat službu NDK-DNNT

Bude možné zpřístupňovat obsahy digitálních knihoven jiných knihoven?

Ano, v současné době se připravuje technické řešení, které to umožní. Podmínkou (mimo jiné) je, aby knihovna s předstihem 6 měsíců navrhla zařazení svých digitalizovaných děl do Seznamu děl nedostupných na trhu. Takto jsou od 1. 7. 2021 v režimu DNNT dostupné digitální knihovny Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny, Knihovny Akademie věd ČR a nově (od 15. 3. 2022) také digitální knihovna Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Je možné navrhovat díla na zařazení do Seznamu děl nedostupných na trhu?

Návrhy do Seznamu může podávat autor nebo jiný držitel, resp. nositel práv (nakladatel, dědic apod.), dále kolektivní správce a knihovna. Návrhy se podávají prostřednictvím aplikace Seznam děl nedostupných na trhu.

Národní knihovna České republiky, 2023