Co jsou to díla nedostupná na trhu ?

„Díla nedostupná na trhu“ (zkráceně „DNNT“) se určují podle autorského zákona (§ 97f Aut.z.). V tomto smyslu jsou díly nedostupnými na trhu:

  • díla slovesná vydaná na území ČR, včetně děl do nich vložených nebo začleněných nebo tvořících jejich nedílnou součást (tedy ilustrací apod.) od jejichž vydání uplynulo dvacet let v případě monografických děl, nebo deset let v případě periodik, a
  • pro která byl autorem (nositelem práv), knihovnou nebo kolektivním správcem podán návrh na zařazení do seznamu děl nedostupných na trhu uveřejněného na webu Národní knihovny, a
  • jejichž užití není zjevně předmětem prodejních nebo licenčních podmínek, které vylučují možnost označit je za nedostupná na trhu (například možnost zakoupení e-knihy), a
  • která nebylo možno v druhově shodném nebo obdobném vyjádření (tj. včetně dalšího, a to i změněného nebo elektronického vydání) ve lhůtě 6 měsíců od podání návrhu, při vynaložení přiměřeného úsilí a za obvyklých podmínek opatřit za úplatu v běžné obchodní síti, a
  • která byla na tomto základě Národní knihovnou zařazena do seznamu děl nedostupných na trhu,
  • přičemž autor (nositel práv) nebo nakladatel nevyzval Národní knihovnu ČR k vyřazení svého díla ať z návrhů nebo ze seznamu děl nedostupných na trhu.